Choď na obsah Choď na menu

Stanovy farskej hospodárskej rady

25. 4. 2020

Stanovy farskej hospodárskej rady

 

I. Úvodné ustanovenia

 

1. V každej gréckokatolíckej farnosti má byť rada, ktorá má prejednávať pastoračné a ekonomické potreby farnosti. (kán. 295 CCEO)

2. V gréckokatolíckej farnosti Karmelskej Bohorodičky a svätého proroka Eliáša v Sečovskej Polianke, ktorá náleží do Prešovského arcibiskupstva, sa táto rada nazýva aj kurátorský zbor farnosti (ďalej len kurátorský zbor).

3. Kurátorský zbor farnosti je poradný a pomocný orgán farára. Vo všetkých právnych záležitostiach zastupuje farnosť farár. (kán. 290 CCEO)

4. Všetko, čo sa v tomto štatúte píše o farárovi, týka sa aj administrátora farnosti.

5. Za členov kurátorského zboru sa povolávajú veriaci farnosti, ktorí sú čestní, majú náležité vzdelanie, skúsenosti a dobrú povesť. (kán. 408 §1 CCEO). Členstvo v kurátorskom zbore je čestnou funkciou, za ktorej výkon členovi nenáleží mzda ani žiadna iná finančná odmena.

6. Pre nefunkčnosť alebo zneužívanie právomoci môže kurátorský zbor rozpustiť miestny arcibiskup na návrh farára.

7. Členstvo v kurátorskom zbore môže zaniknúť aj dobrovoľným zrieknutím sa, ktoré však musí farár prijať, pozbavením, ale len farárom, z vážneho dôvodu, po vypočutí mienky ostatných členov kurátorského zboru a po porade s protopresbyterom. Členstvo v kurátorskom zbore zaniká samým právom v tom prípade, ak je člen bez vážneho dôvodu pasívny počas jedného roka.

 

II. Povolanie kurátorského zboru

8. Kurátorský zbor má mať najmenej päť členov. Pri vyššom počte sa má zachovať nepárny počet.

9. Kurátorský zbor sa povoláva na obdobie päť rokov, a to pri voľbách zhromaždením veriacich farnosti. Po uplynutí tohto času môže farár potvrdiť doterajších členov kurátorského zboru na ďalších päť rokov. Po uplynutí desiatich rokov sa však má pristúpiť k novej voľbe. Znova však môžu byť zvolení i členovia doterajšieho kurátorského zboru, zvlášť tí, ktorí sa v tejto službe osvedčili.

10. Farár môže do kurátorského zboru slobodne ustanoviť ďalších členov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v čl. 5 týchto Stanov. Ich počet však nesmie presiahnuť polovicu tých, ktorí boli zvolení.

11. Právo byť zvolený a právo voliť členov kurátorského zboru má každý veriaci farnosti, ktorý dosiahol osemnásty rok svojho života a spĺňa podmienky uvedené v čl. 5 týchto Stanov. Na ustanovenie farárom nie je právny nárok.

12. O voľbách kurátorského zboru a kandidátoch majú byť veriaci informovaní najmenej mesiac pred ich konaním v nedeľu pri farských oznamoch.

13. K voľbám ustanoví farár volebnú komisiu, ktorej sám predsedá. Do komisie menuje podľa vlastného uváženia dvoch laických členov farnosti. Táto komisia rozhodne o spôsobe a priebehu volieb. Farár zodpovedá za dodržanie spravodlivosti a regulárnosti volieb podľa týchto stanov.

14. Týždeň pred konaním voľby farár rozdá volebné lístky, ktoré majú byť opatrené farskou pečaťou. Samotné voľby sa konajú vždy v nedeľu takým spôsobom, že vyplnené volebné lístky s menami navrhnutých kandidátov voliči vhadzujú do zapečatenej urny. Hneď po voľbách členovia volebnej komisie hlasy sčítajú a oznámia výsledky. Zvolenými členmi kurátorského zboru sa stávajú tí, ktorí získali najviac platných hlasov a prijali voľbu. Člen volebnej komisie voľbu overí podpisom.

15. Zvolení a farárom ustanovení členovia kurátorského zboru skladajú sľub v chráme pred zhromaždeným spoločenstvom veriacich tak, že po predčítaní sľubu každý nový člen položí pravú ruku na evanjeliár a nahlas vysloví „sľubujem“. Platnosť sľubu overí svojím podpisom, a následne je farárom menovaný do funkcie, na dôkaz čoho mu je vystavený menovací dekrét.

16. Mená členov kurátorského zboru farár zašle na arcibiskupský úrad.

 

III. Spôsob práce kurátorského zboru

17. Kurátorský zbor sa stretáva najmenej dva razy v roku. Okrem týchto riadnych zasadaní sa stretáva vždy, kedykoľvek ho farár zvolá. Uznášaniaschopné zasadanie kurátorského zboru je vtedy, ak je na zasadaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov kurátorského zboru. Uzávery takých zasadnutí, na ktorých nie je prítomný farár, sú neplatné.

18. K jednotlivým zasadaniam kurátorského zboru môžu byť privolávaní aj iní veriaci, zvlášť ak ich rada alebo skúsenosť môže pomôcť pri riešení prerokovanej otázky. Ich prítomnosť je však poradného charakteru, bez hlasovacieho práva.

19. Stanovisko kurátorského zboru si musí farár vypočuť vždy, keď:

a/ má farnosť mimoriadny finančný výdaj väčší ako 300,- Eur,

b/ k prerokovaniu stavebných úprav a opráv na chráme alebo farskej budove,

c/ pri scudzení alebo prenájme všetkých nehnuteľností a hnuteľných vecí v hodnote vyššej ako 300,- Eur, ktoré patria farnosti,

d/ pri príprave väčších akcií akéhokoľvek charakteru.

20. Súhlas kurátorského zboru je farár povinný mať pri výstavbe nového chrámu a novej farskej budovy.

21. Z každého zasadnutia kurátorského zboru sa má vyhotoviť zápisnica, ktorú podpíše farár a zapisovateľ, a tiež prezenčná listina. Tieto dokumenty sa majú uchovávať v archíve farnosti.

22. Členovia kurátorského zboru majú povinnosť zvoliť si spomedzi seba hlavného kurátora. Zároveň sú povinní, po potvrdení farárom, určiť pokladníka farskej pokladnice, ktorý, ak nie je členom kurátorského zboru, má vykonať sľub.

23. Úlohou pokladníka je viesť farské účty podľa platných cirkevných a občianskych zákonov a na pokyn farára vyrovnávať bežné režijné náklady farnosti. Má tiež dbať a starať sa o to, aby sa finančné zbierky a dary na cudzí účel a tiež povinné odvody, odvádzali v primeranom čase a v plnej výške na účel, na ktorý boli určené darcami.

24. Hlavný kurátor je koordinátorom činnosti kurátorského zboru. Má byť, spolu s pokladníkom, prítomný pri preberaní a odovzdávaní farnosti.

25. Kurátorský zbor má aktívne napomáhať farárovi vždy, keď o to požiada, najmä čo sa týka dobra celej farnosti.

26. Členovia kurátorského zboru majú povinnosť chrániť a zveľaďovať cirkevný majetok.

27. Kurátorský zbor dbá na to, aby milodary, ktorými veriaci prispievajú na rozličné ciele, boli použité podľa úmyslu darcov.

 

IV. Záverečné ustanovenia

28. K platnosti tohto štatútu sa vyžaduje, aby bol schválený Prešovským arcibiskupstvom.

29. Štatút nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na úradnej výveske farnosti.

30. Prvý kurátorský zbor farnosti povolá farár, mimoriadne bez volieb podľa čl. 9 a nasl. týchto Stanov, a to na obdobie 3 rokov. Pri ustanovení členov prvého kurátorského zboru farárom sa postupuje podľa čl. 15 a 16 týchto Stanov.

 

Prísaha člena Farskej hospodárskej rady

 

Ja (meno a priezvisko), prisahám na

 

toto sväté Evanjelium, že budem

 

príkladným členom Farskej 

 

hospodárskej rady Gréckokatolíckej

 

farnosti Karmelskej presvätej

 

Bohorodičky a svätého proroka

 

Eliáša v Sečovskej Polianke 

 

a budem nápomocný pri 

 

starostlivosti a zveľaďovaní

 

cirkevného majetku v zmysle 

 

predpisov kanonického práva,

 

v súlade  s ustanoveniami

 

Prešovského arcibiskupa

 

a metropolitu a v jednote

 

a spolupráci so svojím farárom

 

a ich nástupcami.

 

Tak mi pomáhaj Bože,

 

v Trojici svätej jediný,

 

a všetci svätí.

 

Amen.

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.