Choď na obsah Choď na menu

Miništranti

            Miništrantská služba

      Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare a znamená slúžiť, posluhovať. Miništrovanie je teda posluhovanie pri Pánovom oltári, služba pri slávení Božskej liturgie, posluhovanie pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch. Chlapcov, ktorí vykonávajú túto službu voláme miništranti.

     Miništrantská služba je vznešená, posvätná, je to služba rozmnožujúca Božie milosti, služba Pánovi a služba veriacemu ľudu. Miništrant je po kňazovi najbližšie k samému Ježišovi Kristovi prítomnému vo Sviatosti Eucharistie pod spôsobom chleba a vína.

     Miništrantská služba je anjelská. Miništranti sú viditeľnými zástupcami anjelov. To čo konajú anjeli v nebi, to konajú miništranti na zemi. Ich úlohou je prinášať na oltár liturgické knihy, nádoby, kadidlo, rúcha, nosiť sviece a rypidy, prednášať čítania zo svätého písma, pozorne a úctivo asistovať kňazovi.

     Miništrantská služba je posvätná. V Božskej liturgii prostredníctvom sviatosti Eucharistie nám Pán Ježiš dáva samého seba. Miništrant, ktorý prisluhuje pri týchto liturgických obradoch, najmä pri Božskej liturgii, vykonáva posvätnú službu, ktorá posväcuje jeho i všetkých veriacich.

     Miništrantská služba je služba Pánovi. Pán Ježiš, ako nebeský Baránok prišiel slúžiť ľudstvu a otvoriť mu brány do večnosti .Túto službu zanechal svojej Cirkvi. Keď Cirkev vysluhuje sviatosti v mene Krista, majú takú hodnotu, ako by ich vysluhoval sám Pán Ježiš, lebo vlastne Kristus v nich vykonáva svoju kňazskú službu. Keď Cirkev slávi Božskú liturgiu, je tam prítomný sám Pán Ježiš, ktorý prikázal sláviť Božskú liturgiu slovami :”Toto robte na moju pamiatku.” 


 

 

       Desatoro správania miništranta

    1. Miništrant chodí do chrámu  

     včas. Pri   príchode pozdraví.

2. V sakristii sa pred i po Božskej liturgii správa slušne a poslúcha kňaza, cerkovníkov a zodpovedných vedúcich.

3. Znáša sa so všetkými miništrantmi, učí sa od nich dobrému, ctí si starších, ochotne pomáha mladším a všetkým dáva dobrý príklad.

4. Ak sa mu pridelí nejaká služba, ochotne ju prijme a splní ju svedomito a zodpovedne.

5. Božskú liturgiu prežíva ako Kristovu obetu: pozorne a nábožne. Nevyrušuje, modlí sa, spieva, odpovedá na zvolania kňaza a pozorne počúva Božie slovo i homíliu kňaza.

6. Počas Božskej liturgie neodchádza svojvoľne od oltára do zákrestie a po skončení neodíde prv, než si uloží miništranské rúcho na miesto v sakristii.

7. Chodí na miništrantské stretnutia a zdokonaľuje sa v miništrovaní.

8. Všade, aj mimo chrámu, sa správa ako sa patrí na miništranta a dobrého kresťana.

   9. Pravidelne sa modlí, stále lepšie       poznáva svoju vieru, rád 
prichádza aj na svätý ruženec pred Božskou liturgiou i na  Molebeny, večierne a akatisty.

   10.  Zvlášť si uctieva Pána Ježiša a Pannu Máriu. Rád sa zastaví na poklonu v chráme, najmä na prvý piatok.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.